2023-08-04T13:23:29+03:00

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на електронен магазин Dantelle

 

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия („Общи условия“) са предназначени за регулиране на отношенията между „Цветно 02“ ЕООД, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 205961332, със седалище и адрес на управление:град Плевен ул. "Лозенград" 36, наричано по-нататък „Доставчик“, и клиентите, наричани по-нататък „Ползватели“, на електронен магазин Dantelle („Електронен магазин“), собственост на Доставчика.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. (1) Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите относно Доставчика:

1. Наименование на Доставчика: „Цветно 02“ ЕООД

2. Седалище и адрес на управление: град Плевен ул. "Лозенград" 36

3. Адрес за упражняване на дейността: град Плевен ул. "Васил Левски" 159

4. Данни за кореспонденция: град Плевен ул. "Лозенград" 36., тел. +359883464989 адрес на електронна поща: dantellepleven@abv.bg, уебсайт: dantelleshop.com други средства за онлайн комуникация: Социални мрежи

5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 205961332

6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG ……………….

7. Адрес за отправяне на жалби от потребители: град Плевен ул. "Васил Левски" 159 тел.  +359883464989, адрес на електронна поща: atanasoff_87@abv.bg, уебсайт:dantelleshop.com

(2) Надзорни органи:

1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: град София, п. к. 1592, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел. (02) 91 53 519, факс: (02) 91 53 525

имейл: kzld@cpdp.bg

уебсайт: www.cpdp.bg

2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: град София, п. к. 1000, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6,

тел. (02) 933 05 65

факс: (02) 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Имейл: info@kzp.bg

уебсайт: www.kzp.bg

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 3. Електронният магазин e платформа за електронна търговия, достъпна на интернет адрес https:// dantelleshop.com, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в Електронния магазин стоки, включително следното:

1. Да се запознаят със и преглеждат предлаганите от Доставчика стоки, цени и условия за доставка;

2. Да се информират за естеството и основните характеристики на стоките;

3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани в Електронния магазин;

4. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването, изпълнението, изпълнението и прекратяването на договори с Доставчика чрез интерфейса на страницата на www.dantelleshop.com включително чрез достъпни на нея инструменти и приложения за мобилни устройства;

5. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона;

6. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, съгласно Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика договор за покупко-продажба на стоки съгласно процедурата посочена в чл. 8. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) Ползвателите имат възможност да прегледат и да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика. Установяването и поправянето на грешки по предходното изречение може да бъде извършено чрез редактиране на формуляра за поръчка във всеки един момент до отправяне на изявлението за сключването на договора с Доставчика.

(3) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в Електронния магазин стоки.

(4) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки, съгласно условията, определени в Електронния магазин и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в Електронния магазин.

 

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 6. (1) Електронният магазин може да бъде използван след регистрация в Електронния магазин и създаване на профил на Ползвателя или без предварително извършена регистрация.

(2) Регистрацията на Ползвателя в Електронния магазин е безплатна, доброволна и се извършва в съответния раздел на Електронния магазин.

(3) Независимо дали Ползвателят се регистрира или не се регистрира в Електронния магазин, за да използва Електронния магазин за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе следните данни: име, фамилия, адрес на електронна поща, телефон за връзка, адрес за доставка и да се съгласи с настоящите Общи условия.

(4) С попълване на данните си и натискане на бутона „ПЛАЩАНЕ“ и отбелязването на съгласието си с Общите условия, Ползвателят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(5) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка, чрез изпращане на електронно изявление на посочения от Ползвателя адрес на електронна поща или чрез телефонно обаждане до посочения от Ползвателя телефонен номер и между него и Доставчика възникват договорни отношения по договор за покупко-продажба на стоки.

(6) При извършване на регистрация или поръчка Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна на предоставените данни своевременно да актуализира данните, посочени в профила му в Електронния магазин или в поръчката.

(7) Ако Ползвателят предостави невярна информация или Доставчикът има основания да предполага, че предоставената от Ползвателя информация е непълна или недостоверна, Доставчикът има право по своя преценка да блокира или да заличи регистрацията на Ползвателя и да му откаже ползването на Електронния магазин.

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 7. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Електронния магазин, включително достъпните на нея инструменти и приложения за мобилни устройства, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика в Електронния магазин стоки.

 

Чл. 8. Ползвател и Доставчикът сключват договора за покупко-продажба на стоките в Електронния магазин по следната процедура:

1. Ползвателят избира една или повече от предлаганите от Доставчика стоки, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.

2. Ползвателят попълва формуляр за поръчка и предоставя необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора за покупко-продажба на стока;

3. Ползвателят избира начин на доставка и предоставя данните за извършване на доставката.

4. Ползвателят избира способ и момент за плащане на цената.

5. Ползвателят изпраща поръчката (предложението) с натискането на бутона „ПЛАЩАНЕ“, след като е отбелязал съгласието си с Общите условия и Политиката за поверителност.

6. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка (приема предложението на Ползвателя), чрез изпращане на електронно изявление на посочен от Ползвателя адрес на електронна поща или чрез телефонно обаждане до посочения от Ползвателя телефонен номер. Доставчикът предоставя на Ползвателя на траен носител потвърждение за сключения договор в рамките на разумен срок след сключване на договора от разстояние или най-късно в момента на доставка на стоките.

 

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 9. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

(4) Доставчикът има право по свое усмотрение да откаже изпълнението на поръчка на Ползвател, за което Доставчикът уведомява в подходящ срок Ползвателя, без да е задължен да посочва причина за отказа.

Чл. 10. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 11. Ползвателят плаща цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

 

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 12. Правилата на настоящия раздел VII от тези Общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 13. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в Електронния магазин са описани в профила на всяка стока в Електронния магазин.

(2) Цените на стоките с включени всички данъци и такси са определени и посочени в профила на всяка стока в Електронния магазин.

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в Електронния магазин и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите Общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством механизмите и инструментите в Електронния магазин.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията ѝ в Електронния магазин преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема по Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на Електронния магазин или електронна поща.

Чл. 14. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) В съответствие с предоставените в Електронния магазин възможности, Потребителят избира дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) В случай че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лева, плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 15. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика, чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Електронния магазин в Приложение № 1 към тези Общи условия или като заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в Приложение № 2 към тези Общи условия.

(2) Правото на отказ не се прилага в случаите, предвидени в чл. 57 от Закона за защита на потребителите.

(3) Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на Потребителя в рамките на една година, считано от датата на получаване на стоката, Потребителят има право да се откаже от договора в срок 14 дни, считано от датата на получаване на информацията. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Електронния магазин като Приложение № 1 към тези Общи условия или като заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато Потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1 или съответно ал. 3.

(7) Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(8) Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора и когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.

(9) Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките по предходната алинея с изключение на случаите, когато Доставчикът се е съгласил да ги заплати, или ако Доставчикът не го е уведомил, че разходите за връщане на стоките се заплащат от Потребителя.

(10) Потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Потребителят не носи отговорност за намалената стойност на стоките, когато Доставчикът не го е уведомил за правото му на отказ.

Чл. 16. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез Електронния магазин.

(2) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

 

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17. (1) Доставчикът може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок. Ако Доставчикът не успее да организира доставката в посочения срок, същият е длъжен да уведоми предварително Ползвателя.

(3) Ако Ползвателят не присъства на посочения адрес за доставка в уговореното време за доставка и не е осигурил надлежно трето лице за получаване на доставката, Доставчикът извършва доставката в друг, удобен за Доставчика час, като Ползвателят трябва да заплати допълнителна цена за доставката, съгласно тарифата на куриера или пощенския оператор.

Чл. 18. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно предходната алинея стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

 

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 19. (1) Доставчикът обработва личните данни, предоставени от Ползвателите съгласно своята Политика за поверителност и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и другите разпоредби на приложимото българско законодателство относно защита на личните данни.

(2) Политиката за поверителност на Доставчика е достъпна на интернет адрес: https://dantelleshop.com, и е неразделна част от настоящите Общи условия.

(3) Доставчикът има право да съхранява информация или получава достъп до информация, съхранена в крайното устройство на Ползвателя в съответствие с „Политиката за използване на бисквитки“, при условие че:

1. Доставчикът е предоставил на Ползвателя ясна и изчерпателна информация по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679; и

2. Доставчикът предостави на Ползвателя възможност да откаже съхраняването или достъпа до информацията.

(4) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Ползвателя при използването на Електронния магазин. Ползвателят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по ал. 2 по предвидените в Политиката за поверителност начини.

Чл. 20. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията в платформата и/или извършване на поръчката обстоятелства и лични данни.

 

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 21. (1) Тези Общи условия са неразделна част от сключения между Страните Договор.

(2) Със сключването на Договора, Ползвателят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

(3) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването, изпълнението, изменението и прекратяването на Договора и тези Общи условия могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(4) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на Електронния магазин са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрацията на Ползвателя в Електронния магазин или при изпращането на поръчка (предложение) от Ползвателя без да е направена регистрация.

(5) Ползвателят се съгласява да получава всички изявления, документи и съобщения на Доставчика в електронна форма на адреса на електронната поща, посочен от Ползвателя при неговата регистрация в Електронния магазин или при извършването на поръчка (предложение).

(6) Електронните изявления, документи и всякакви съобщения изпратени от Ползвателя до Доставчика чрез адреса на електронна поща, посочен от Ползвателя при неговата регистрация в Електронния магазин или при извършването на поръчка (предложение), се считат за подписани с обикновен електронен подпис. Електронното изявление се счита за получено с постъпването му в която и да е от посочените от Ползвателя по предходното изречение информационна система.

(7) Страните се съгласяват, че правната сила на обикновения електронен подпис е равностойна на тази на саморъчния подпис.

Чл. 22.